Wearable biosensor demonstration

ZP has a wearable hybrid platform intended to kickstart our clients and customers’ development of their wearable sensors. In this video we demonstrate how to get going with the kit.

ZP има пренослива хибридна платформа чија цел е да го поттикне развојот на преносливи сензори за нашите клиенти и купци. Во ова видео ќе ви демонстрираме како да поченете да работите со сетот.