Sensors in Medicine 2019

 ZP will be exhibiting at the Sensors in Medicine 2019 on the 11 -12 September at Copthorne Tara Hotel in Kensington.

 

The 6th Annual Sensors in Medicine and Healthcare Conference will answer the question “What is the Future of Sensors in Healthcare?”

 

There are well established healthcare applications of sensors in blood gas, electrolytes, glucose and pregnancy testing, and many others which are at various stages of development.
Emerging trends in sensor applications for healthcare which will be featured at SiM19 include:
Wearable sensors for monitoring chronic conditions Point of Care technology Low cost and disposable sensors Sensors for infectious diseases

ZP ќе настапува на конференцијата за Сензори во Медицината на 11-12 Септември 2019 во Хотел Тара во Кенсингтон.

 

На 6-тата годишна конференција за Медица и Грижа за здравјето ќе се одговори на прашањето " Која е Иднината на Сензорите во Грижа за здравјето?"

 

Има доста етаблирани апликации за сензори за грижа за здравјето кои се користат за определување на гасови во крвта, електролити, глукоза и тестови за бременост, и има доста други кои се во различни етапи на развој.  Трендовите кои се појавуваат за сензорски апликации за грижа за здрајето кои ќе бидат вклучени на SiM19: Носливи сензори за следење на хронични состојби во технологијата на Точка за Грижа, ефтини и за еднократна употреба сензори за инфективни болести.