Temperature effect on glucose sensor

One of the questions we are asked at ZP is 'what is the effect of temperature on a glucose sensor?' In the adjacent image we show the same sensor tested at 23 degC and 10 degC.

 

If you have any technical questions regarding glucose sensors please don't hesitate to contact ZP.

Едно од честите прашања што ни ги поставува на нам во ZP е " кој е ефектот на температурата на сензорот за глукоза?" На соседната слика ние ви го покажуваме истиот сензор тестиран на 23 deg C и на 10 deg C.

 

Доколку имате било какви технички прашања поврзани со сензорот за глукоза, недвоумете се контактирајте го ZP.

 


In a separate study, we exposed a glucose sensor to 95 deg C for 10 minutes and the sensor was still functional after this stress, which indicates how robust glucose oxidase is.

Во посебна студија, ние го изложивме глукозниот сензор на 95 deg C за времетраење од 10 минути и сензорот сеуште беше функционален и после овој стрес, што индицира колку е робустна глукозната оксидаза.