Measuring the acidity of cheese

The solid state pH/acidity sensor on FoodSense makes it uniquely suitable for measuring the pH of difficult samples like cheese!!

 

With traditional pH probes the cheese blocks the pH sensor, but the flat design of the FoodSense pH sensor means you can place cheese directly onto the sensor and measure the acidity/pH of the cheese.

Мерење на киселост на сирење

Цврстата состојба pH/киселост сензорот на FoodSense го прави уникатно подобен за мерење на pH  на тешки примероци како сирење!!!

 

Со традиционалните pH електроди сирењето го блокира pH сензорот, но рамниот дизајн на FoodSense pH сензорот значи дека сирењето може да се постави директно на сензорот и да се измери киселоста/pH на сирењето.