ZP launches on KICKSTARTER

ZP has launched its KICKSTARTER campaign to recruit the first 1000 people for its home ue chilli sensor.  

 

Please click to see and pledge to our kickstarter campaign.

ZP лансира кампања на KIKSTARTER

ZP  лансира кампања на KIKSTARTER за да ги регрутира првите 1000 луѓе за домашна употреба на сензорот.

 

Ве молиме видете ја и заложете се за нашата kikstarter  кампања.